Employment Design on the Move

U bent hier

ESF combinatielogo_0.jpg

Dit project kwam tot stand met de steun van het Europees Sociaal Fonds en de medewerking van de Vlaamse Overheid.

SOCIAAL ONDERNEMEN IN knelpuntsectoren!

(English version: see below)

Employment Design on the Move” is een proefondervindelijk én sterk arbeidsmarktgericht project met focus op de operationele werking van organisaties. Aan de hand van goed voorbereide, onderbouwde én opgevolgde design-oefeningen en testings willen we onderzoeken of er functie-aanpassingen of -opdelingen mogelijk zijn binnen het takenpakket van medewerkers uit knelpuntsectoren. In de verschillende testfasen en -contexten maken we gebruik van de methodiek van inclusieve functiecreatie, die inzet op het anders inrichten van werkprocessen en het afsplitsen van elementaire taken waardoor nieuwe functies mogelijk worden. Die elementaire taken voegt men samen tot een nieuwe laagdrempelige functie die toegankelijk is voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Binnen het project selecteren we een aantal knelpuntberoepen en gaan daarbij testen hoe de methodiek van functiecreatie kan bijdragen aan een grotere inclusie van kwetsbare profielen in die knelpuntberoepen. Met dit project willen we bewust en doordacht streven naar waardevolle en zinvolle functies binnen bestaande knelpuntsectoren, die de betrokken doelgroepmedewerkers enthousiasmeren, motiveren en ontwikkelingskansen geven.

Met dit project willen we outreachend werken naar personen die in het regulier economisch circuit moeilijk een geschikte job kunnen vinden. We willen kwetsbare personen of personen met een afstand tot de arbeidsmarkt motiveren en stimuleren om hun plaats in de maatschappij en op de arbeidsmarkt in te nemen. Binnen dit project richten we ons op het volledige doelpubliek van de Sociale Economie. Het gaat dan over langdurig werklozen, mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, mensen uit kansengroepen, mensen met een beperking… De nadruk ligt dus op de volledige doelgroep van maatwerkbedrijven en de lokale diensteneconomie, maar we willen daarnaast gedurende het ruime project een specifieke focus leggen op doelgroepmedewerkers met een migratieachtergrond.

Daarnaast brengen we binnen dit project bestaande initiatieven in kaart, gaan we op zoek naar transnationale voorbeelden, proberen we die te vertalen naar de Vlaamse context en testen we een aantal initiatieven uit binnen een sterk partnerschap. De resultaten van die testings dissemineren we binnen beide sectoren en uiteindelijk formuleren we een aantal beleidsaanbevelingen op basis van de projectresultaten.

EDOTM_0.png

Summary of the Employment design on the move project

Employment Design on the Move” aims to examine how social employment can offer a solution to the issue of bottleneck occupations in the job market.

Challenges

The shortage on the Flemish labour market has been increasing for several years. The demand for employees is growing, while the number of job-seekers is decreasing. As a result, employers in Flanders are finding it increasingly difficult to find sufficient suitable employees. Despite the economic slowdown, the number of bottleneck occupations and sectors is increasing year after year. Therefore, the need for adjustments within these sectors is pressing.

The social employment sector is also unremittingly looking for new niche markets. At the moment the sector’s focus is too strongly targeted on reuse shops, which threatens to lead to excessive dependence on one niche market. In addition, the social employment sector in Flanders is subject to a structural decline in subsidies.

Vision of the project

“Employment Design on the Move” wants to use the concept and methodology of "inclusive job design" to filter and cluster elementary tasks of bottleneck occupations. In this way, people with a distance can be employed in a job that closely matches their skills, context and possibilities.

Hard to employ people often find it easier to find their way to social employment. By building bridges from the social economy to specific bottleneck sectors and by setting up cooperation and job design trajectories, we hope to be able to offer a double added value over time: we can give vulnerable target groups a valuable place on the labour market and we can develop and propose job-diversifying solutions for existing bottleneck sectors and professions.

In our project we want to select 3 to 6 bottleneck professions for which we make a job design analysis. The newly designed jobs will then be tested in practice. The focus group in this project is the entire target group within social employment, but we lay a special emphasis on target group employees with a migration background.

Questions we want to answer:

  • Which new jobs can be created within bottleneck sectors?
  • How do we incorporate these jobs into the Flemish job market?
  • Which forms of cooperation between social employment and bottleneck sectors do we set up and what will be a sustainable business model?
  • How do we coach the social employment target group employees in order to enable them to do their new job in a sustainable way?
  • Are there any similar good practices in other countries.

In the “Employment Design on the Move” project we map the existing initiatives and look for inspiring transnational examples. We translate these experiences into the Flemish context and test a number of newly designed jobs? within a strong partnership, both Flemish and international. We disseminate the results of these testings and create the basis for a number of policy recommendations for both sectors.